เมนู
จดหมายข่าว
กล่องอิสระ
ปฎิทิน
June 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
สถิติ
เปิดเมื่อ21/09/2012
อัพเดท12/04/2013
ผู้เข้าชม1272710
แสดงหน้า2665825
คำค้น
พระนามต่างๆของ พระศิวะมหาเทพ

อ่าน 13076 | ตอบ 7
 พระนามต่างๆของ พระศิวะมหาเทพ.....


 

มหาเทวะ พระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง พระผู้เกิดก่อน ทุกสิ่งทุกอย่างพระผู้ไม่มีวันเกิดและวันตาย พระองค์ทรงมีพระนามมากมาย มีความหมายในตัวเอง พระนามของพระมหาเทวะที่กล่าวถึงในโลก คือ...

1.พระสดาศิวะ (พระผู้เป็นใหญ่แห่งพระศิวะเทพ)

2.พระหะระ (พระผู้ทำลายล้าง)

3.พระมหารุทร (เทพเจ้าแห่งการทำลายล้าง)

4.พระศังกร (เทพเจ้าผู้มีน้ำพระทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาสงสาร)

5.พระปุษกร (พระผู้ทรงทำนุบำรุง)

6.พระปุษกร (พระผู้ทรงทำนุบำรุง)

7.พระอรธิคะมยะ (พระผู้ทรงเห็นใจต่อการอ้อนวอนของผู้กราบไหว้บูชา)

8.พระสดาจาร (เทพเจ้าแห่งการกระทำอันสูงสุด)

9.พระสรวะ (เทพเจ้าผู้อยู่ทั่วไปทุกหนแห่ง,พระผู้ประทานความผาสุข)

10.พระมเหศวร (เทพเจ้ายิ่งใหญ่)

11.พระจันทรปีฑ (พระผู้มีพระจันทร์เสี้ยวเป็นมงกุฏ)

12.พระจันทรเมาลี (พระผู้มีพระจันทร์เสี้ยวอยู่บนเมาลี)

13.พระวิศวัมกเรศวร (เทพเจ้าแห่งแผ่นดิน)

14.พระกาปาลิน (เทพเจ้าผู้ถือหัวมนุษย์ในพระหัตถ์)

15.พระนีลโลหิต (พระผู้มีโลหิตสีน้ำเงิน)

16.พระฑยานาธาร (เทพเจ้าแห่งการทำสมาธิกรรมฐาน)

17.พระอัปริจเจทยะ (พระผู้มีแต่ความลึกลับ)

18.พระโคริภัตรฤ (พระสวามีแห่งพระแม่โครีอุมา)

19.พระคเณศวร (เทพเจ้าแห่งบริวารคณะ)

20.พระอัษฏมูรติ (พระผู้มีรูปร่างทั้ง 8 ประการแห่งจักรวาล)

21.พระวิศวมูรติ (พระผู้มีรูปร่างแห่งจักรวาล)

22.พระตริวรคุ (พระผู้ให้มีการสร้างจักรวาลขึ้นมา)

23.พระเทวะเทวา (เทพเจ้าแห่งเทวะทั้งหลาย)

24.พระตริโลจนะ,พระตรีเนตร (พระผู้มีดวงตาสามดวง)

25.พระวามเทวะ (เทพเจ้าผู้สมควรแก่การกราบไหว้บูชา)

26.พระมหาเทวะ (เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่)

27.พระปตุ (พระผู้ประทานซึ่งผลบุญทั้งหลาย)

28.พระทฤฑะ (พระผู้มีความมั่นคงไม่โอนเอน)

29.พระวิศวรูป (พระผู้มีหลายรูปร่างลักษณะ)

30.พระวิรูปากษะ (พระผู้มีดวงตาเป็นเลขคี่)

31.พระวาคิศ (เจ้าแห่งวาทศิลป)

32.พระสุรสัตตัม (เทพเจ้าดีเลิศที่สุด)

33.พระฤษางคะ (เทพเจ้าผู้มีธงเป็นรูปวัว)

34.พระวฤษวาหนะ (พระผู้มีวัวเป็นพาหนะ)

35.พระอีศ (พระผู้เป็นใหญ่เหนือความยิ่งใหญ่ทั้งหมด)

36.พระพินาคิ (พระผู้ทรงคันศรอันยิ่งใหญ่)

37.พระจิรันตนะ (พระผู้เป็นอมตะ)

38.พระตโมหระ (พระผู้ขจัดความโง่เขลาให้หมดสิ้นไป)

39.พระมหาโยคิน (พระโยคียิ่งใหญ่)

40.พระโคปัตฤ (พระผู้ให้ความคุ้มครองรักษา)

41.พระพรหมมาทหฤต (พระดวงจิตแห่งจักรวาล)

42.พระชฏิน (พระผู้มีเกษาเป็นลูกลอน)

43.พระกาลกาล (พระผู้ประหารความตาย)

44.พระกฤตติวาสัส (พระทรงนุ่งห่มด้วยหนังช้าง)

45.พระปราณตาตมัก (พระวิญญาณแห่งผู้ที่มีความจงรักภักดีทั้งหมด)

46.พระปุรุษ (พระวิญญาณยิ่งใหญ่แห่งบรรพบุรุษ)

47.พระชุษยะ (พระผู้มีค่าควรแก่การกราบไหว้บูชา)

48.พระทิวยายุช (พระผู้มีอาวุธอันยิ่งใหญ่)

49.พระสกันฐะคุรุ (พระอาจารย์แห่งพระกุมารสกันฐะ)

50.พระปรเมษทิน (พระผู้ประทับอยู่บนยอดเขาสูงสุด)

51.พระอนาทิมาธยะนิธยะนิธน (พระผู้ที่ไม่มีการเกิดเริ่มต้น ตอนกลางหรือการสิ้นสุด)

52.พระคินีศทิม (เทพเจ้าแห่งภูเขาทั้งหมด)

53.พระคิริชาธวะ (พระสวามีแห่งพระแม่ปราวตี)

54.พระกุเบรพันธุ (พระญาติแห่งพระพระกุเบร)

55.พระศรีกันฑะ (แห่งพระศอ อันมีแสงเป็นประกาย)

56.พระโลกาวรโรตมะ (พระผู้มีวรรณะสูงสุดกว่าวรรณะทั้งหมดในโลก)

57.พระสมาธิเวทยะ (พระผู้เป็นใหญ่แห่งการทำสมาธิรำลึกถึง)

58.พระนีลกัณฑะ (พระผู้มีพระศอสีฟ้า)

59.พระวิศาลากษะ (พระผู้มีดวงเนตรอันกว้างใหญ่)

60.พระสุเรศ (เจ้าแห่งเทพเจ้าทั้งหมด)

61.พระสูรยตามัน (พระผู้เผาไหม้ด้วยแสงอาทิตย์)

62.พระธรรมธยักษะ (พระประธานแห่งคุรธรรม)

63.พระกัษมาเกษตร (เทพเจ้าผู้มีพระทัยกว้างใหญ่ด้วยการให้อภัย)

64.พระภัควัต (เทพเจ้ายิ่งใหญ่)

65.พระภัคเนตรภิต (พระผู้ควักดวงตาของฤษี ภัคคะ)

66.พระปศุปติ (เทพเจ้าแห่งความเมตตาและพระวิญญาณสูงสุด)

67.พระปรันตัป (พระผู้ทำลายข้าศึกศัตรู)

68.พระทยากร (พระผู้เต็มเปี่ยมด้วยความสมเพท)

69.พระกปรทิน (พระผู้มีเกษาเป็นลูกลอน)

70.พระกามศาสัน (พระผู้ทรงลงโทษพระกามเทพ)

71.พระสัมศานนิสัย (เจ้าผู้อาศัยอยู่ ณ เชิงตะกอน)

72.พระมหากรัตฤ (พระผู้สร้างจักรวาล)

73.พระมเหษธิ (แพทย์ที่ยิ่งใหญ่)

74.พระอัมฤตปะ (พระผู้ดื่มน้ำอมฤต)

75.พระมหาเตชัส (พระผู้มีความสง่ายิ่งใหญ่)

76.พระมหาธยุติ (พระนักรบยิ่งใหญ่)

77.พระเตโชมัย (แห่งแสงสว่างยิ่งใหญ่)

78.พระอัมฤตมัย (พระผู้เต็มเปี่ยมด้วยน้ำอมฤต)

79.พระอันนมัย (แห่งอาหารธรรมชาติ)

80.พระสุธาปติ (เทพเจ้าแห่งความยุติธรรม)

81.พระปุราตัน (เทพเจ้าผู้มีความยิ่งใหญ่กว่าธรรมชาติ)

82.พระนิติ (แห่งความยุติธรรม)

83.พระศุทราตมัน (พระวิญญาณบริสุทธิ์)

84.พระอาชาตศัตรู (ไม่มีศัตรูใดที่มีความยิ่งใหญ่ไปกว่าพระองค์ในจักรวาล)

85.พระโลกัณกร (พระผู้สร้างจักรวาล)

86.พระเวทกร (พระผู้ให้กำเนิดพระเวททั้งหมด)

87.พระสนาตัน (พระผู้เป็นอมตะ)

88.พระมหรษี (นักพรตยิ่งใหญ่)

89.พระวิศวทปติ (พระผู้ให้แสงสว่างแก่จักรวาล)

90.พระสุกฤต (พระผู้สมควรแก่การเคารพบูชา)

91.พระสรวัท (พระผู้ประทานทุกสิ่งทุกอย่าง)

92.พระพรหมสฤก (พระผู้สร้างพระพรหม)

93.พระคงคาปละโวทัก (พระผู้ปล่อยให้แม่น้ำคงคาไหลลงสู่โลก)

94.พระคงคาธร (เทพเจ้าแห่งแม่น้ำคงคา)

95.พระวิชัตตาตมัน (พระผู้เอาชนะตนเอง)

96.พระวิเธยาตมัน (พระผู้ควบคุมตนเอง)

97.พระภูตวาหนะสวรธิ (พระผู้มีบริวารและพาหนะเป็นภูตปีศาจ)

98.พระคณะกาย (ด้วยทรงมีบริวารคณะเป็นผู้คุ้มกัน)

99.พระกามบาล (พระผู้ปกป้องแห่งความต้องการทั้งหลาย)

100.พระภัสโมทธูลิตวิฌหะ (พระผู้ทาถูองค์ด้วยขี้เถ้าจากเชิงตะกอน)

101พระภัสมะปรียะ (พระผู้ทรงโปรดแห่งขี้เถ้าจากเชิงตะกอน)

102.พระสมาวรัต (พระผู้ทรงหมุนวงล้อแห่งความมั่นคงของโลก)

103.พระอนิวฤตตาตมา (พระผู้มีดวงวิญญาณที่ไม่รวนเรเปลี่ยนแปลง)

104.พระอกลมัย (พระผู้ไร้บาป)

105.พระจตุรพหุ (พระผู้มี 4 กร)

106.พระทุราสัท (พระผู้ยากแก่การเข้าถึง)

107.พระทุรคม (พระผู้ยากแก่การข้ามพ้นได้)

108.พระทุรคะ (พระผุ้ยากแก่การเข้าถึง)

109.พระสรวายุธวาศารัท (พระผู้มีความชำนาญในการใช้อาวุธทั้งหมด)

110.พระศุภางคะ (พระผู้มีรูปร่างอันเป็นมงคล)

111.พระโลกสารังคะ (พระผู้เป็นสาระสำคัญแห่งจักรวาล)

112.พระอภีรุ (ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย)

 

113.พระสาธุสาทยะ (พระผู้จะสามารถเข้าถึงได้ด้วยการบำเพ็ญสมาธิเท่านั้น)

114.พระริปุชีวหร (พระผู้ทำลายล้างศัตรู)

115.พระมหาหรัท (น้ำวกวนลึก)

116.พระวฤนทารวันทิต (พระผู้ได้รับการสรรเสริญบูชาจากเทพเจ้าทั้งหมด)

117.พระวยาตรจรมามพร (พระผู้ทรงนุ่งห่มด้วยหนังเสือ)

118.พระวยาลิน (พระผู้มีงูพันพระองค์)

119.พระศัตรุชิต (พระผู้ปราบศัตรูให้หมดสิ้นไป)

120.พระอาศรัม (พระเวทีแห่งชีวิต)

121.พระวายุวาหนะ (ด้วยมีพระวายุเป็นพาหนะ)

122.พระสัตยะพร (อุทิศเพื่อความดีและความซื่อสัตย์)

123.พระอานันทะ (พระผู้ประทานพร)

124.พระทังฑะ (พระผู้งลงโทษ)

 

125.พระทัมยิตฤ (พระผู้อนุรักษ์)

126.พระมหามายา (แห่งพระมายายิ่งใหญ่)

127.พระวีตราคะ (พระผู้ไร้ตัณหาราคะ)

128.พระกัมเลษัณ (พระผู้มีดวงเนตรดอกบัว)

129.พระสรวกรมาลัย (ศูนย์รวมแห่งพิธีกรรมทางศาสนาทั้งหมด)

130.พระมงคลยะ (เทพเจ้าแห่งมงคล)

131.พระที่รฆตัปส์ (แห่งการบำเพ็ญพรตอันยาวนาน)

132.พระปรัมตัปส (เทพเจ้าแห่งการทำกรรมฐานสูงสุด)

133.พระสรวปาปหร (พระผู้ทำลายล้างบางทั้งหลาย)

134.พระหระ (พระผู้กำจัดบาปทั้งหมด)

135.พระกมัณฑลุธร (เทพเจ้าผู้ทรงถือหม้อน้ำมนต์)

136.พระกาลโยคิน (เทพเจ้าผู้รวบรวมเวลาเอาไว้)

137.พระมหานาท (พระผู้มีเสียงอันดัง)

138.พระมโหสาหะ (แห่งความกระตือรือร้นยิ่งใหญ่)

139.พระปุรันทร (พระผู้ทำลายเมืองทั้งหลายที่คล้ายเมืองสวรรค์)

140.พระมหาสุทธิ (แห่งความฉลาดยิ่งใหญ่)

141.พระมหาวีระ (แห่งความกล้าหาญยิ่งใหญ่)

142.พระมโนคติ (พระผู้มีความนึกคิดได้กระจ่างแจ้งรวดเร็ว)

143.พระมันฤตยะปรียะ (พระผู้ทรงให้กำเนิดการเต้นรำ)

144.พระยุคารวตะ (ต้นเหตุแห่งการกำเนิดยุคทั้งหลาย)

145.พระอิษฏะ (พระผู้สมควรแก่การกราบไหว้บูชา)

146.พระสุรคณะ (พระผู้มีเทวะทั้งหมดเป็นบริวาร)

147.พระอปามนิธิ (เทพเจ้าแห่งน้ำ)

148.พระทรุชัย (ไม่มีผู้ใดสามารถเอาชนะพระองค์ได้)

149.พระวิทเยศ (เทพเจ้าแห่งบทโคลงทั้งหมด)

150.พระวาตรูป (แห่งลม)

151.พระตุหะ (เอกลักษณ์ด้วยพรการัตติเกยะ)

152.พระวีเรศวร (เทพเจ้าแห่งนักรบทั้งหลาย)

153.พระคุรุ (พระอาจารยิ่งใหญ่)

154.พระตรีศูลิน (เทพเจ้าผู้ทรงมีตรีศูลเป็นอาวุธ)

155.พระศิวาลัย (เทพเจ้าผู้มีที่ประทับอันเป็นมงคล)

156.พระลลาฏากษะ (พระผู้มีดวงตาอยู่ระหว่างหน้าผาก)

157.พระวีตตะภัย (พระผู้ไม่มีความหวาดกลัว)

158.พระธเยย (พระผู้มีค่าควรแก่การนั่งกรรมฐานรำลึกถึง)

159.พระปราณวะ (พระผู้ริเริ่มคำสวด โอม)

160.พระชันมาธิป (เทพเจ้าแห่งการให้กำเนิด)

161.พระวิภุ (พระผู้อยู่ทั่วไปทุกหนแห่ง)

162.พระลักถาคมปารัค (เทพเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งพระเวททั้งหมด)

163.พระฤษี (นักพรต)

164.พระพรหมณ์ (พราหมณ์ยิ่งใหญ่)

165.พระชันมัมฤตยุราติค (พระผู้อยู่เหนือการเกิดแก่เจ็บและตาย)

166.พระอนาทยันตะ (พระผู้ไม่เคยมีการเกิดและการตาย)

167.พระคายตรีวัลลัภ (พระผู้ทรงโปรดต่อการท่องสวดมนตร์คายตรี)

168.พระสุรศัตรูหา (พระผู้ประหารศัตรูทั้งหลายของเทพ)

169.พระอิษฏเนมะ

170.พระมุกันทะ (พระผู้ประทานพรให้พ้นจากบาปหรือทรงเป็นเอกลักษณ์ด้วยพระวิษณุเทพ)

171.พระวิคตัชวร (ปราศจากความเจ็บไข้)

172.พระสวยัมเชโยติ (พระผู้ทรงมีแสงสว่างในพระองค์เอง)

173.พระอจัมเจล (พระผู้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง)

175.พระกปิลัศมัศรุ (พระผู้มีเคราสีน้ำตาล)

176.พระภาลเนตร (พระผู้มีดวงตาบนหน้าผาก)

177.พระตรยีตนุ (พระผู้มีพระเวทประกอบเป็นรูปร่าง)

178.พระมหานีติ (พระผู้ทรงความยุติธรรมยิ่งใหญ่)

179.พระนาเกศ (พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์)

180.พระพฤหัทครถะ (พระผู้มีท้องอันกว้างใหญ่)

181.พระนาคหารัธฤก (พระผู้ทรงสวมใส่เครื่องประดับแห่งงู)

182.พระไวรัญจยะ (พระโอรสแห่งพระพรหม)

183.พระอวตัมภุ (พระผู้ให้กำเนิดพระองค์เอง)

184.พระอนิรุทร (ไม่มีสิ่งใดขัดขวางพระองค์ได้)

185.พระอจล (ไม่เคลื่อนไหว)

186.พระโลหิต (สีแดง)

187.พระตนุนปาต (เทพเจ้าแห่งไฟ)

188.พระพฏษัทศวะ (เทพเจ้าแห่งลม)

189.พระตมิศรหา (พระผู้ทำลายความมืด)

190.พระนิฑาคหะ (แห่งฤดูร้อน)

191.พระเมฆภักษะ (พระผุ้ทำร้ายก้อนเมฆร้าย)

192.พระศิษิราค (แห่งฤดูร้อน)

193.พระปาวัน (แห่งการบวงสรวงบูชา)

194.พระโฆร (พระผู้มีมีความหวาดกลัว)

195.พระจตุรเวท (แห่งพระเวททั้งสี่)

196.พระสหสรมูรธน (เทพเจ้าผู้มีหนึ่งพันเศียร)

197.พระเทเวนทร (เทพเจ้าแห่งเทวะทั้งหลาย)

198.พระเทวอสุรคุรุ (พระอาจารย์แห่งเทพและอสูร)

199.พระเทวเทพอสุรนมัสฤต (เทพเจ้าผู้ทรงได้รับการเคารพบูชาเทพและอสูร)

200.พระเทวตาตมา (พระวิญญาณแห่งเทพเจ้าทั้งหมด)

201.พระติชิ (เทพเจ้าแห่งไฟ)

202.พระพรหมจาริน (พระเจ้าแห่งการพราหมณ์)

203.พระลึงคาธยักษะ (เทพเจ้าแห่งพระสัญลักษณ์ลึงค์)

204.พระยุคาปหะ (พระผู้ทำลายกาลเวลา)

205.พระฆฤณารัณวะ (พระสมุทรแห่งความเมตตา)

206.พระวิโศก (ปราศจากความทุกข์โศก)

207.พระโศกนาศัน (พระผู้ทำลายความโศก)

208.พระตรีโลกบาล (เทพเจ้าแห่งสามโลก)

209.พระอโรกษัช (เอกลักษณ์ด้วยพระวิษณุเทพ)

210.พระปรศิวะ (พระศิวะเทพยิ่งใหญ่)

211.พระไกลาศศิธราวาสิน (พระผู้ประทับอยู่บนยอดเขาไกลาส)

212.พระทรุหิณ (เอกลักษณ์ด้วยพระพรหม)

213.พระสรวารถปริวรตัก (ต้นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่าง)

214.พระสหัสรารจี (แห่งรัศมีพันสาย)

215.พระอรถานรก (แห่งโชคดีและโชคร้าย)

216.พระนิษกัณฏัก (เทพเจ้าผู้ไร้บัลลังก์)

217.พระสาตตวิก (พระผู้มีความรักเอ็นดู)

218.พระฤตตาคม (พระผู้สร้างอาคม)

219.พระอคมปิต (พระไร้ความหวาดกลัว)

220.พระสุขทะ (พระผู้ให้ความผาสุข)

221.พระอัปราชิต (พระผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ผู้ใดเลย)

222.พระศรุติประกาศ (พระผู้เผยแพร่พระเวท)

223.พระภูศายะ (พระผู้ประทับอยู่บนพื้นดิน)

224.พระกาลหานิ (พระผู้ทำลายกาลเวลา)

225.พระศานติปรายัณ (พระผู้ประทานความสงบสุข)

226.พระศุภัท (พระผู้ประทานซึ่งโชคลาภยิ่งใหญ่)

227.พระวิฆันนาคัน (พระผู้ทำลายอุปสรรคร้ายทั้งหมด)

228.พระศุลิน (พระผู้ถืออาวุธร้ายแรง)

229.พระมุณฑิน (พระผู้มีศีรษะโล้น)

230.พระอมฤตยุ (พระผู้ไม่มีวันตาย)

231.พระสรวัทฤก (พระผู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง)

232.พระสิงหะ (เทพเจ้าแห่งสิงโต)

233.พระมหามณี (แห่งเพชรน้ำเอก)

234.พระอนุตตมะ (พระผู้ดีเลิศที่สุด)

235.พระมหาภูช (พระผู้มีพระกรยิ่งใหญ่)

236.พระสรวโยนิ (แห่งต้นกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่าง)

237.พระสตุติปรียะ (พระผู้ทรงโปรดด้วยการสรรเสริญบูชา)

238.พระนิตยสุนทร (เทพเจ้าผู้มีความงามเป็นอมตะ)

239.พระศังกร

240.พระวิศวปติ วศเวศวร

พระนามทั้งหลายนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ได้พบเห็น และในบางครั้งก็นำเอาพระนาม ของมหาเทพเหล่านี้นำมากล่าวสวดเพื่อขอพรในสิ่งที่มีความปรารถนา หรือในการ ทำพิธีกรรมบวงสรวงต่างๆ ซึ่งเรียกการสวดมนต์นี้ว่า 'มนต์นามวีบูชา' วิธีการเพื่อที่ จะรับฟังเรื่องราวแห่งพระศิวะปุราณ ท่านฤษีสุต(นับได้ว่าเป็นฤษีที่มีความรู้ดีในเรื่อง ่ราวแห่งพระปุราณทั้งหลาย ซึ่งเป็นศิษย์เอกแห่งฤษีวยาส)ได้เล่าเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ แห่งการรับฟังเรื่องราวแห่งพระปุราณทั้งหลาย เพื่อที่จะได้รับผลบุญอันเท่าเทียมกับ การได้กราบไหว้บูชาต่อพระสิวะมหาเทพนั่นเอง....


อ่านตำนานพระศิวะ  ปางต่างๆของพระศิวะ

พระศาสดามหาศิวะเทพ (พระอิศวร) शिव Shiva

ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

ยุ่ง!!!!
เยอะเนอะ
 
ยุ่ง!!!! [58.8.240.xxx] เมื่อ 18/09/2013 12:22
2
อ้างอิง

ยุ่ง!!!!
เยอะเนอะ
 
ยุ่ง!!!! [58.8.240.xxx] เมื่อ 18/09/2013 12:22
3
อ้างอิง

คนใกล้สอบ
เยาะจัง><*/
 
คนใกล้สอบ [118.175.227.xxx] เมื่อ 29/09/2013 11:14
4
อ้างอิง

คนใกล้สอบ
เยาะจัง><*/
 
คนใกล้สอบ [118.175.227.xxx] เมื่อ 29/09/2013 11:15
5
อ้างอิง

โบ๊ท สก. ชม.
ผมชื่อโบ๊ทผม ชอบพี่ที่ชื่อ Alice ผมอยู่เชียงใหม่ครับ
 
โบ๊ท สก. ชม. [118.172.5.xxx] เมื่อ 21/12/2013 18:52
6
อ้างอิง

ฅนบูชาชาติ
รักเลย

 
 
ฅนบูชาชาติ [49.0.98.xxx] เมื่อ 5/09/2014 22:31
7
อ้างอิง

?h=a99d53b01f1a2bf5704e74076d988e64&
 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


บทความ
บทความทั่วไป
รวม LINK โหลดสื่อธรรม
การลดกรรม 45อย่าง ผลของกรรม
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ พระพุทธเจ้า
พุทธประวัติ คือ ประวัติของพระพุทธเจ้า
ประวัติพระพุทธศาสนา
ตำนานพระฤาษีและการบูชาพระฤาษี
พระแม่คายตรีมนตรา เทพีแห่งมนต์ตรา
108 พระนาม พระลักษมี
บูชาองค์อย่างไร
ประวัติพญานาค
พญานาค
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พุทธทำนาย-2
พุทธทำนาย-1
พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม 84 ปาง
ตำนาน ประวัติ พระแม่กวนอิมอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์
ตำนานฤาษี 108 ตน ตอน 8
ตำนานฤาษี 108ตน ตอน 7
ตำนานฤาษี 108 ตน ตอน 6
ตำนานฤาษี 108 ตน ตอน 5
ตำนานปู่ฤาษี 108 ตน ตอน 4
ตำนานพระฤาษี 108 ตน ตอน 3
ตำนานปู่ฤาษี 108 ตน ตอนที่ 2
ตำนานพระฤาษี 108 ตน
ปู่ฤาษีนารอด พ่อแก่ บรมครูปู่ฤาษี
ปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์
เทวดาประจำตัว,เทวดามาสร้างบารมี,มีองค์
เหตุใดเทวดาตายแล้วจึงอยากเกิดเป็นมนุษย์
กุมารทอง กุมารี
ดูการ์ตูนประวัติพระพุทธศาสนา ออนไลน์
พระราม राम
หนุมาน ผู้เก่งกล้า ว่องไว องค์รักษ์พระราม
นางกวัก เทวีแห่งการค้ารุ่งเรือง
พระแม่โพสพ เทวีแห่งข้าวปลาอาหาร
พระแม่ธรณีหรือแม่พระธรณี भारत माता (Mother Earth)
พระแม่คงคา गङ्गा เทวีแห่งสายน้ำ
พระขันทกุมาร मुरुगन เทพแห่งสงคราม
พระกฤษณะ कृष्ण อวตารของพระนารายณ์
พระแม่อุมาเทวี 9 ปาง,พระแม่ปาราวตี पार्वती 9 ปางนวราตรี
พระนางสุรัสวดี (Saraswati, सरस्वती)
พระแม่กาลีหรือกากิลา काली อวตาลหนึ่งของพระแม่อุมา
พระพรหม (Brahmā ,Sanskrit: ब्रह्मा) คือ พระเจ้าผู้สร้าง
พระแม่ลักษมี (Lakshmi,Sanskrit: लक्ष्मी)
พระตรีศักติ,พระแม่สามภพ,พระศักติ,พระแม่ตรีเอกานุภาพ
พระวิษณุหรือพระนารายณ์
พระมหาตรีมูรติ The Trimurti (English: ‘three forms’; Sanskrit: त्रिमूर्तिः trimūrti)
พระแม่อุมาเทวี(พระแม่ทุรคา,พระแม่กาลี) Parvati (Devanagri: पार्वती, Kālī: काली)
พระพิฆเนศมหาเทพ Ganesha (Sanskrit: गणेश)
พระนามต่างๆของ พระศิวะมหาเทพ
ศิวลึงก์ लिङ्गं สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ
พระศาสดามหาศิวะเทพ (พระอิศวร) शिव Shiva
ศาสนาฮินดู