เมนู
จดหมายข่าว
กล่องอิสระ
ปฎิทิน
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
สถิติ
เปิดเมื่อ21/09/2012
อัพเดท12/04/2013
ผู้เข้าชม1302619
แสดงหน้า2712943
คำค้น
พุทธทำนาย-2

อ่าน 6111 | ตอบ 1

พุทธทำนาย:        

จากเอกสารแจกฟรีของ สุริยัน โรหิตเสถียร พ.ศ. 2538 และของ รศ.ดร.พิชัย โตวิวิชญ์ ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540  สรุปได้ว่า คณะธรรมทูตไทยผู้ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและต้นศรีมหาโพธิ์ที่ประเทศ อินเดียได้คัดลอกพุทธทำนายมาจากศิลาในสวนมฤคทายวันเมื่อ พ.ศ. 2484 ซึ่งบ่งถึงพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จปรินิพพานทรงเป็นห่วงผู้คนในกึ่งพุทธกาล จึงตรัสกับพระอานนท์ ดูกรอานนท์ ยักษ์หิน (คนเลวคนชั่ว) ถูกสาปกลับตื่นขึ้นมาอาละวาดยิ่งนัก เริ่มแต่ศาสนาตถาคตล่วงได้ 2485 ปี หรือประมาณ พ.ศ. 2533 ในปัจจุบัน (พ.ศ.ไทยเร็วกว่าความเป็นจริงประมาณ 48 ปี) ไฟจะลุกลามไหม้วัดวาอาราม (ศาสนาอื่นเข้ามาเผยแพร่แทน พระสงฆ์ไม่อยู่ในวินัย) คนบ้านจะเข้าป่า (คนเมืองจะรุกป่า จับจองหาประโยชน์) สัตว์ป่าจะเข้ากรุง (สัตว์ป่าบุกรุกหาของกินในถิ่นผู้คนอาศัย)  เมืองหลวงจะร้อนเป็นไฟ มหาสมุทรจะชอกช้ำ (สภาวะสิ่งแวดล้อมเสียหายเพราะฝีมือมนุษย์) สงครามต่างๆเช่นการแบ่งแยก ยาเสพติดจะทั่วทิศ ทหารจะเป็นเจ้า ข้าวจะขาดแคลน ทั่วแคว้นจะอดอยาก (ผู้คนยากจนขึ้น) พลูหมากจะหมดเปลือง (ติดสินบนผู้มีอำนาจ) ปราชญ์เปรื่องจะสูญสิ้น (ผู้มีปัญญาความรู้จะถูกกด)  ราชตระกูลอำมาตย์ ราษฎรทุกคนจะพากันถืออำนาจไม่เป็นธรรม ไม่เคารพหลักธรรม เชื่อถือถ้อยคำของคนโกง คนกล่าวเท็จ คนประจบสอพลอได้รับการเชื่อถือ ผู้ดีมีศีลประพฤติชอบไม่มีเสียง (อธรรมจะถือโอกาสถืออำนาจ แต่ฝ่ายธรรมไม่มีโอกาสเผยแผ่สิ่งดีงาม) จะเกิดจลาจลวุ่นวาย เด็กไม่อยู่ในโอวาทของพ่อแม่ ทำตามความคิดของตน ผีโขมดป่าจะเข้าเมือง  (เมืองหลวงจะมีแต่สิ่งเลวทราม ความเสื่อมต่างๆจะเกิดขึ้นมากมาย อบายมุขและกามรมณ์จะเกิดเพิ่มมากขึ้น ศีลธรรมจะลดน้อยถอยลง)

พระผู้มีพระภาคตรัสต่อถึงทางสองแพร่ง สรุปเพื่อความเข้าใจคือ           

1. พระโพธิสัตว์สองพระองค์คือพระมหาเถรโพธิสัตว์และพระธรรมมิกราชหรือพระ จักรพรรดิหรือพระศรีอารย์ จะเกิดขึ้นก่อนและโดยประมาณ พ.ศ. 2555 คนจะรู้จักเริ่มวิถีชีวิตใหม่ จากที่เคยแข่งขัน ทำลายกัน กลับมาสู่ยุคพระศรีอารย์ที่สอนผู้คนให้ประพฤติปฏิบัติในศีลธรรมอันดี ช่วยเหลือกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ข่มเหง  
ไม่อิจฉาพยาบาท ไม่เบียดเบียนแข่งขัน ไม่ประทุษร้ายกัน บุคคลจะมีเมตตา กรุณา ชีวิตจะมีความสุขที่แท้จริง ผู้คนจะบำรุงพระธรรม ธรรมจะชนะอธรรม พระสงฆ์จะอยู่คู่บ้านเมืองต่อไป การงานของมนุษย์จะสำเร็จด้วยอริยศาสตร์ (ซึ่งตรงกับที่ศาสนาอื่นๆได้ระบุไว้) หรือถ้าผู้คนไม่สนใจในพระโพธิสัตว์แล้วจะเกิดข้อ 2 แทน

2.  พ.ศ. 2556 มหันตภัยโลกจักเกิดขึ้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 'ลูกไฟจะตกจากฟ้าเป็นเพลิงผลาญ ... แผ่นดินอธรรมจะถล่มเป็นทะเล' แล้วมนุษยโลกจะเหลือเท่าไร อย่าพึ่งประมาทเพราะพระพุทธองค์ตรัสตรงกับมายันและนาซ่า

   

ที่อเมริกากลาง 1500 ปีก่อนพุทธศักราชเป็นยุคศรีวิไลของชาวมายัน ซึ่งมายันได้ทำนายวันสิ้นโลกว่าจะเกิดใน พ.ศ. 2555 นักวิทยาศาสตร์ของ NASA ได้บ่งว่าธันวาคม ปีเดียวกันนี้ จะเกิดการระเบิดของดวงอาทิตย์ที่รุนแรงสูงสุดมีผลร้ายต่อมนุษย์ (ภาพยนตร์ '2012' ฉาย พ.ย. 2552 ควรให้ความรู้ได้ชัดเจน) พ.ศ. 2560 'เมืองมนุษย์จะมืด 7 วัน 7 คืน โลกดิ่งสู่หายนะ เวลานี้พวกอธรรมไร้ศีลธรรมจะถูกทำลายหมดสิ้น ผู้ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมและยึดถือคำสอนของตถาคตจะพ้นภัย'
พระมหาเถรโพธิสัตว์:

ในส่วนนี้พระผู้มี พระภาคตรัสถึงพระมหาเถระโพธิสัตว์จะเกิดใน พ.ศ. 2502 (จากการวิเคราะห์ข้อมูลและเหตุผลความจริงของพระมหาเถรโพธิสัตว์ก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พ่อหลวงที่รักและเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย) ซึ่งในเวลานั้นพ่อหลวงทรงแสดงความเป็นพระโพธิสัตว์ขึ้นแล้ว สำหรับ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ได้ทำนายและบันทึกไว้ คือรัชการที่ 9 เป็นถิ่นกาขาวอันหมายความถึงความบริสุทธิ์มีศีลธรรม กาขาวตรงข้ามกับกาดำ ซึ่งกาดำเปรียบเสมือนความมืดมิด ความเลว กิเลสต่างๆ และในรัชการที่ 10 จะเป็นศรีวิไล สำหรับความจริงจะเป็นอย่างไร ก็ต้องรอดูต่อไป
พระมหาเถรโพธิสัตว์จะอุปถัมภ์พระธรรมมิกราช โดยพระโพธิสัตว์ทั้งสององค์นั้นจะจัดการบำรุงศาสนาของตถาคตเป็นเอกยิ่ง ในครั้งนี้เป็นศรีวิไล ซึ่งตรงกับคำทำนายของหลวงพ่อโต

พระธรรมมิกราช: พ.ศ. 2515 – 2534 พระธรรมิกราช (ผู้ชนะมารด้วยธรรม) จะเกิดขึ้น ซึ่งท่านอินทรา คนไทยในพุทธศาสนา มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้อธิฐานบุญใน พ.ศ. 2534 และรู้อมตธรรมในเดือนมกราคม พ.ศ. 2535 หลังค้นหามากว่า 40 ปี ได้ด้วยตนเอง จึงนับว่าพระธรรมมิกราช ได้เกิดขึ้นแล้ว และในปีนี้เองที่หลักฐาน บ่งถึงโลกเริ่มเปลี่ยนแปลงผิดปกติมาถึงปัจจุบันดังที่คนทั่วโลกทราบดีว่าโลก ป่วย ซึ่งตรงตามที่พระพุทธเจ้าโคตมหรือโคดมตรัส ดูได้จากบทมหาปรินิพพาน
ศาสนาพุทธเป็นเอก: พระโพธิสัตว์สองพระองค์จะอยู่ ณ เบื้องทิศตะวันออกของมัชณิมประเทศ (หรือกล่าวว่าเป็นไปในภาคกลางของประเทศเขตชมพูทวีปทางตะวันออกที่มีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เมืองดังกล่าวคือกรุงเทพมหานครของประเทศไทย) ประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 (อีก 8-9 ปีจากปัจจุบัน) ผู้มีบุญทั้งสองพระองค์นั้นจะเสด็จเข้าบำรุงพระพุทธศาสนาให้เที่ยงแท้เป็น เอกหรือเป็นที่ 1 ได้สำเร็จ (ปัจจุบันพุทธศาสนาอยู่ในอันดับที่ 5 คริสต์ศาสนาอยู่อันดับ 1) สมณชีพาหมณ์จะเสด็จมา 84,000 รูป (เป็นการอุปมาหรือเปรียบเทียบว่ามีมากมาย)
ตถาคตสงสารสัตว์ เวลาพลโลกยังเหลือน้อยเต็มที คำทำนายของตถาคตนี้ ยังให้สัตว์ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ผู้ใดรู้แล้วเชื่อหรือไม่เชื่อ ไม่เล่าให้ผู้ใดรู้กันต่อๆ ไป นับว่าเป็นกรรมแห่งสัตว์ ต่างสิ้นสุดกันตามกาลเวลา (พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนนั้นเห็นแก่ตัวเพียงไร ทั้งมีความประมาทมีบาปเป็นของตน ขาดบุญกุศล จึงไม่บอกเล่าสิ่งดีงามกันต่อๆไป นับว่าเป็นกรรมของสัตว์เหล่านั้นเอง)

เผชิญมหันตภัย:  ภูมิอากาศโลกในปัจจุบันผิดปกติ เกิดภัยพิบัติและวิกฤติเลวร้ายต่างๆขึ้นในปัจจุบัน ขณะนี้สหประชาชาติบ่งถึงเศรษฐกิจโลกหดตัวอย่างต่อเนื่อง สร้างความเดือดร้อนแก่มนุษย์และสัตว์ไปทั่วนั้น ควรมีสองสาเหตุใหญ่ที่เราควรพิจารณา คือ
1. นักวิทยาศาสตร์บ่งว่ามนุษย์บ่อนทำลายโลกมาช้านาน และถึงเวลาแล้วที่โลกตอบสนองมนุษย์ด้วยภัยพิบัติสารพัดทิศและโรคภัย หรือเนื่องจาก
2. นักศาสนาศาสตร์บ่งตามตำนานและคำทำนายว่ามนุษย์ทำเลวมากกว่าทำดี บ่อนทำลายธรรมชาติมุ่งแต่หาผลประโยชน์ให้ตน จึงทำให้สวรรค์ลงโทษมนุษย์ด้วยภัยพิบัติ โรคภัยและวิกฤติเลวร้ายต่างๆ
สาเหตุที่ 1 หรือที่ 2 ที่ทำให้โลกเกิดวิปริตนั้น จากการพิจารณาว่าถ้าเป็นเรื่องของธรรมชาติโดยตรงก็ไม่ควรมีตำนาน เช่น ของพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ที่มีคำทำนายนับพันๆปีชี้บ่งไว้ก่อนถึงการที่เทพผู้อยู่เบื้องบนได้ลงโทษ มนุษย์เข้ามา                                                                     

เกี่ยวข้องกับการเกิดภัยพิบัติสารพัดทิศ เกิดโรคร้าย เกิดวิกฤติต่างๆขึ้นในปัจจุบัน จากหลักฐานรูปธรรมเหล่านี้คือคำสอนที่เขียนไว้สามารถเห็นได้จับต้องได้ และสามารถนำมาประกอบการพิจารณาในขณะนี้ด้วยเหตุผลว่า ตำนานและคำทำนายที่บ่งบอกไว้นั้นมีความถูกต้องเที่ยงตรง ดังนั้นการที่โลกวิปริตทำให้มนุษยโลกได้รับความเดือดร้อนไปทั่ว ก็ควรเป็นเรื่องที่สวรรค์ลงโทษมนุษย์ ซึ่งพุทธพยากรณ์และคำทำนายจากตำนานที่แจกจ่าย เช่นในไทยและจากใบลานสี ประเทศลาวที่กล่าวสรุปว่า เหล่าเทพเทวดาผู้คุ้มครองรักษาเหล่ามนุษย์ได้กราบทูลพระอินทร์ (ท้าวสักกะ) ว่า มนุษยโลกในกาละเวลานี้ได้ทำบุญเพียง 3 ส่วน แต่ทำความชั่วถึง 10 ส่วน เมื่อเป็น
เช่นนี้พระอินทร์จึงลงโทษมนุษย์ไว้ 9 ข้อคือ
1. จะให้เกิดพายุรุนแรงแผ่นดินก็ไหวรุนแรง 
2. จะให้เกิดสารพิษต่างๆ (เช่นอากาศในน้ำในอาหารเป็นพิษ)
3. จะเกิดไฟไหม้
4. จะเกิดโรคร้ายต่างๆ
5. จะเกิดน้ำท่วม

6. จะเกิดอดข้าว ปลาอาหาร (วิกฤติเศรษฐกิจ)
7. จะเกิดฟ้าผ่ารุนแรง (นาซ่า และนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคาดว่าอาจมีโอกาสเกิดขึ้นรุนแรงในปี ค.ศ. 2012) 
8. จะเกิดอาฆาตฆ่าฟันกันเอง (เช่นการแตกแยกของคนไทย)
9. จะเกิดร้อนมากหนาวมาก (ภูมิอากาศผิดปกติ)
เหตุการณ์นี้จะ เกิดขึ้นในกึ่งพุทธกาลหรือในปัจจุบันนี้ และจะหยุด เปลี่ยนจากร้ายเป็นดีได้ก็เมื่อพระศรีอารย์ปรากฏพระองค์ต่อผู้คนทั้งหลาย
ผู้ที่ติดตามข่าวจะทราบว่าจาก พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ได้เกิดภัยพิบัติใหญ่สร้างความเสียหายมากมายให้กับมนุษยชาติ มีทั้งน้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟไหม้ เป็นต้น เกิดขึ้นต่อเนื่องมาโดยตลอด ประเทศสหรัฐอเมริกาผจญกับภัยพิบัติมากมายจนไม่มีเงินที่จะช่วยเหลือผู้ประสบ ภัย โรคภัยร้ายแรงเช่นโรคเอดส์และหวัดสายพันธ์ใหม่เกิดขึ้นอีก สร้างความสูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมซ้ำเติมวิกฤติเศรษฐกิจที่มีอยู่ ให้เลวร้ายยิ่งขึ้น เราคงไม่เข้าใจเรื่องนี้ดี จนกว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับตนหรือครอบครัวของตน และต่อไปจะร้ายกว่าที่มนุษยโลกคิดถึงการวิเคราะห์:    
    พระผู้มีพระภาคและนอสตราดามุส บ่งว่ามนุษย์จะอยู่บนโลกได้ก็อีก 2000-3000 ปี (หรือประมาณ 2500 ปี หรืออีก กึ่งพุทธกาล) จากปัจจุบัน และโลกจะูถูกดึงเข้าไปรวมกับพระอาทิตย์ในอีก 2000-3000 ปีต่อมา (ซึ่งในช่วง 2000-3000 หลังนี้) สิ่งมีชีวิตก็อยู่กันไม่ได้แล้ว) และทั้งสองได้บ่งว่าพระธรรมมิกราชหรือพระศรีอารย์จะปรากฏในเวลาปัจจุบัน ฉะนั้นเรื่องการปรากฏของพระศรีอารย์ในเวลานี้ จึงมีความเป็นไปได้อย่างมาก และเรื่องราวยังตรงกับหลักฐานของศาสนาอื่นๆ เกี่ยวกับการมาของผู้ที่พวกเขารอคอยในปัจจุบันเช่นกัน โดยแต่ละศาสนาก็มีชื่อเรียกพระธรรมมิกราชต่างๆกันไปตามภาษาของเขา ซึ่งพระศรีอารย์ก็คือพระจักรพรรดิ์ของโลกที่ทุกศาสนายอมรับ ฉะนั้นนี่ก็คือพระจักรพรรดิของโลก

แต่พระสงฆ์ บางรูปสอนผู้คนโดยไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่า พระศรีอารย์จักบังเกิดขึ้นมาช่วยมนุษย์ใน พ.ศ. 5000 (อจ. มหาวิรัช ป.๙ ได้กรุณาสรุปว่า เรื่องพระศรีอารย์จะมาปรากฏเมื่อ 5,000 ปี หลังจากที่พระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานนั้น ไม่มีปรากฏอยู่ในหลักฐานทางพระพุทธศาสนาใดๆ นอกจากว่าพระพุทธศาสนาจะจรรโลงไปจนถึง พ.ศ. 5,000 ซึ่งเรื่องนี้มีอยู่ในสังคายนาครั้งที่ 1 โดยกระทำขึ้นหลังจากพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานแล้ว 3 เดือน พระมหากัสสปเถระประธานและผู้สอบถาม พระอุบาลี พระอานนท์ และพระอรหันต์ 500 รูป) ดังนั้นพุทธทำนายเรื่องพระพุทธศาสนาจะยืนยงไปถึง พ.ศ. 5,000 จึงตรงกับเรื่องในการสังคายนาครั้งที่ 1 สำหรับเรื่องพระศรีอารย์จะมาปรากฏเมื่อ พ.ศ. 5,000 นั้นอาจเป็นไปได้ที่เกจิอาจารย์ท่านใดอาจได้รจนาขึ้นมาภายหลังอย่างเช่น เรื่องของพระมาลัยเป็นต้น คำถามมีอยู่ว่าพระศรีอารย์เป็นพระจักรพรรดิผู้ที่ทุกศาสนายอมรับว่าเป็นผู้นำสันติสุข ไม่ใช่พระศาสดา ฉะนั้นพระศรีอารย์จึงไม่จำเป็นต้องสอนพระศาสนาใหม่ ่ ดังนั้นพระพุทธทำนายจึงเป็นเรื่องมีเหตุผลและมีที่มาที่ไป และอีกประการหนึ่ง ในสมัย พ.ศ. 5000  จะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกแล้วพระศรีอารย์จะมาทำไม เพื่ออะไร สำหรับที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกว่าพระเมตไตรยจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้คนมีอายุได้ 80000 ปีนั้น เป็นเรื่องมีพิรุธมาก คือบุตรจะต้องมีอายุเป็นสองเท่าของผู้ให้กำเนิดซึ่งผิดจากกฎธรรมชาติคำถาม:  พุทธทำนายและพระศรีอารย์มีที่มาที่ไปเป็นเหตุผลคือ           

    ทำไมเหตุการณ์บ่งในพุทธทำนายถึงตรงกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน    มีหลักฐานรูปธรรมประกอบได้
    ผู้สลักอักษรบนศิลาต้องทราบข้อมูลของผู้มีญาณล่วงรู้เหตุการณ์ในอนาคต แล้วผู้มีญาณนั้นควรเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่
    ทำไมเหตุการณ์ในปัจจุบันถึงตรงกับข้อมูลในมหาปรินิพพานว่าด้วยการตรัสรู้ของพระโพธิสัตว์(พระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5) ที่บ่งบอกถึงแผ่นดินไหวใหญ่ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติติดต่อกัน
    ทุกศาสนามีหลักการสอนผู้คนต่างกัน แต่ทำไมพุทธทำนายถึงบ่งบอกเหตุการณ์ตรงกันหรือสนับสนุนกันกับคำทำนายของศาสนาอื่นๆ และยังตรงกับคำทำนายของนอสตราดามุสอีกด้วย
    อสิตะดาบสทำนายสิทธัตถะกุมารว่าถ้าครองราชย์จักเป็นจักรพรรดิครอง 4 คาบมหาสมุทร แต่ถ้าออกผนวชจะเป็นศาสดาเอกของโลก เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวชตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ดังนั้นจักรพรรดิควรมีจริง สังเกตว่าทำไมท่านอินทราผู้รู้อมตธรรมที่ไม่มีผู้ใดทราบมาก่อนถึงเสียสละทรัพย์และความสุขตนไม่ใช่เพื่อเป็นจักรพรรดิ แต่เพื่อหาทางให้คนทั่วไปพิสูจน์ความจริงตามหลักวิทยาศาสตร์มาโดยตลอดกว่า 17 ปีและกล้าแสดงว่าเพื่อจะหยุดภัยพิบัติ โรคภัย วิกฤติต่างๆ และสร้างความสุขที่แท้จริงให้มนุษยโลกถ้าพิสูจน์ความจริงของท่าน แต่ถ้ามนุษย์ไม่สนใจสิ่งดีงามนี้ สิ่งเลวร้ายจักเกิดขึ้นแทนไม่หยุดซึ่งก็เป็นจริง เสียดายที่ไม่มีผู้สนใจ ไม่พิสูจน์ความจริง
    ทำไมเหตุการณ์ตามตำนานอายุนับพันๆปีของศาสนาต่างๆ ถึงสนับสนุนกันในเรื่องพระศรีอารย์จะปรากฏในปัจจุบัน และเหตุการณ์ตามตำนานนั้นๆ ได้เกิดขึ้นจริงในเวลาใกล้เคียงกัน เช่น วัวขาวของชาวอเมริกันอินเดียน (เกิด พ.ศ. 2537วัวแดงของชาวยิว (เกิด พ.ศ. 2539) ดาวพระเคราะห์เข้าแถว (เกิดพ.ศ. 2543)    พระจันทร์สีแดง (เกิด พ.ศ.2543) เป็นต้น (ดูภาพเหตุการณ์ได้ที่ The Last Day: Event(s) ใน www.selfwisdom.net) เรื่องที่กล่าวมาไม่รวมถึงภัยพิบัติ แผ่นดินไหวใหญ่ และสิ่งอื่นๆอีกที่มีอยู่ในคำทำนายด้วย ทำไมเหตุการณ์ที่เกิดได้ยากยิ่งเหล่านี้ถึงได้เกิดขึ้นในปัจจุบัน สวรรค์กำหนดเรื่องเช่นนี้หรือไม่
    บางท่านคิดว่าวิบัติของเศรษฐกิจและสังคมเคยเกิดขึ้นแล้ว แต่โปรดสังเกตว่าเหตุการณ์เลวร้ายนี้ไม่เคยเกิดขึ้นคล้องจองกับภัยพิบัติสารพัดทิศ โรคภัยและเป็นไปทั่วโลกเช่นในขณะนี้มาก่อน มีใครบ้างคิดได้ว่ามหาภัยมาอยู่ใกล้ตัวแล้ว
    คนเราจะอยู่ด้วยความเชื่อ  มีความยึดมั่นถือมั่นโดยไม่รู้อะไรจริงอะไรเท็จ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นเหตุให้เกิดการแตกแยกได้ ฉะนั้นควรหรือไม่ที่จะร่วมมือร่วมใจ สนับสนุนให้พิสูจน์ความจริงของพุทธทำนายขึ้น ซึ่งมิได้เสียหายอะไร แต่จะทำให้ผู้คนมีโอกาสเห็นสิ่งที่พิสูจน์เป็นจริงได้และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าพุทธทำนายและคำทำนายของศาสนาที่สำคัญๆของโลกเป็นจริง ก็จะเป็นประโยชน์แก่คนทั้งโลกนี้และโลกหน้า (ถ้าเราเชื่อว่าตายแล้วไม่สูญ)การหาความจริง:

มีผู้อ้างตนเป็นพระศรีอารย์มากมายทั่วโลกในปัจจุบัน ใครคือพระศรีอารย์พระองค์จริง เราสามารถพิสูจน์ความจริงได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ดังนี้


    ใช้สื่อทีวีประสานการพิสูจน์ข้อเท็จจริงไม่ผิดเพี้ยน เห็นภาพและได้ยินเสียง เพื่อความเป็นธรรมในการพิสูจน์ความจริงแก่ทุกฝ่ายและประชาชน
     เชิญผู้ที่คิดว่าตนเป็นพระศรีอารย์ส่งหลักฐานให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งพระและฆาราวาส ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อส่งผู้ที่สมควรนำมาพิสูจน์แสดงหลักฐานความจริงต่อหน้าผู้คนในทุกชาติ ศาสนาทางทีวีเพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาใดๆ
    พระศรีอารย์จริงจะไม่ใช้ความเชื่อ ไม่มีอิทธิฤิทธิ์ แต่จะใช้ “กาลามสูตร” ของพระพุทธเจ้าโคตม คือใช้ความจริงที่มีหลักฐานรูปธรรม ตามตำนานของศาสนาต่างๆและคำทำนายโลกที่เป็นที่ยอมรับคือ ผู้รู้อนาคตกาล เช่น พระพุทธเจ้าโคตมหรือโคดม พระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  สมเด็จพระพุฒาจารย์พรหมรังสี (หลวงพ่อโต) มาลาคิ พอล อิแซ ไม
    ค่า และนอสตระดามัส เป็นต้น ได้กล่าวถึงผู้นำสันติสุขหรือพระศรีอาริย์พระองค์จริงจะสามารถพิสูจน์คำทำนายให้เป็นรูปธรรมได้ ยกเป็นตัวอย่าง เช่น
        3.1 มีชื่อ นามสกุล และมีคุณสมบัติบ่งบอกชัดเจนพอประมาณ 3.2 เกิดที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย
        3.3 เวลาเกิดในช่วงสงครามที่เอาชนะได้ด้วยไฟบรรลัยกัลป์หรือระเบิดปรมาณู คือสงครามโลกครั้งที่สอง
        3.4 ที่อยู่ในปัจจุบันของพระศรีอารย์ เป็นบ้านอยู่บนยอดเขาหลายลูก ซึ่งบ้านดังกล่าวอยู่ในเมืองเล็กที่ล้อมรอบอยู่ภายในเมืองใหญ่อีกที
        3.5 เป็นผู้มีความรู้ในสาขาต่างๆทั้งทางโลกและสวรรค์ แสดงให้เห็นเป็นจริงได้
        3.6 เป็นผู้รู้ศาสนาต่างๆโดยถ่องแท้ แสดงให้ผู้คนทั่วไปเห็นจริงได้
        3.7 เป็นผู้สามารถชี้และแสดงมารที่แท้จริงได้ และยังสามารถปราบมารได้ด้วยพระธรรม
        3.8 เป็นผู้รู้แจ้งด้วยตนเองและพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้


ผู้ที่สามารถแสดงข้อเท็จจริงตามข้อที่กล่าวมาได้ย่อมมีบุคคลเดียว และท่านผู้นั้นควรใช่พระศรีอารย์ คำทำนายบ่งว่าการปรากฏตนของพระศรีอารย์เพื่อความสุขของคนทั่วโลกจักปรากฏขึ้นตลอดไป ภัยพิบัติและโรคภัยทั้งหลายจักสงบลง

ภาคผนวก:       

ผู้เปิดใจกว้างมีเหตุผล ไม่ยึดความคิดเฉพาะตนเป็นหลัก โปรดพิจารณา

    ทำไมต้องพิสูจน์ความจริง เพื่อให้พระศรีอารย์ปรากฏตน:  เนื่องจากพระศรีอารย์ไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์ การแสดงธรรมต้องเป็นไปตาม “กาลามสูตร” ซึ่งเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ ศาลยุติธรรม โดยเป็นวิธีเดียวที่จะสร้างสันติสุขที่แท้จริงขึ้นได้
    พระศรีอารย์เป็นพระพุทธเจ้า (ผู้รู้เองโดยชอบ) พระองค์ที่ 5 ตามที่พระพุทธเจ้าโคดมได้ตรัสไว้ และมีอะไรอีกที่ตรัสหรือที่ตำนานอื่นๆบ่งไว้:      
        2.1 พระศรีอารย์เป็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่นักบวช ไม่มีสาวกจึงไม่เป็นพระศาสดา พระศรีอารย์ปรากฏขึ้นเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นเอกของโลก
        2.2 พระศรีอารย์ใช้คำตรัสสอนของพระพุทธเจ้าโคดมเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้คนทั้งหลาย ดังนั้นศาสนาของพระศรีอารย์จึงไม่มี ตำนานบ่งถึงพระศรีอารย์เปรียบเสมือนลูกแกะที่ผู้มีบาปเอาไปบูชายัญเพื่อไถ่บาปเขาเหล่านั้น พระศรีอารย์สละแล้วซึ่งครอบครัว ทรัพย์สมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ เป็นผู้ติดดิน ไม่มีผู้คนสนใจเหมือนต้นไม้เหี่ยวแห้งบนแผ่นดินปราศจากน้ำแล้วใครเล่าที่จะช่วยได้
        2.3 ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้คนจะไม่สนใจพุทธทำนาย ทั้งนี้เพราะปกติมนุษย์จะมีเทพหรือมารดลใจให้ทำในสิ่งที่ดีหรือเลว มารจะส่งเสริมความชั่วความฉิบหายเพื่อรักษาให้มารอยู่รอดได้ ดังนั้นมารจึงดลใจผู้ขาดคุณธรรมให้ไม่สนใจพุทธทำนายและพระจักรพรรดิซึ่งเป็นสิ่งดีงามที่มารกลัวมากเพราะจะทำลายมารได้ พุทธทำนายเปรียบเสมือนเส้นผมบังภูเขา ที่มารดลใจให้คิดไปว่าพุทธทำนายเป็นเรื่องไร้สาระ นอกจากผู้มีกุศลเกิดผลบุญย่อมเห็นพุทธทำนายเป็นสิ่งดีมีค่ายิ่ง
        ถึงเวลาหรือยังที่เราจะรู้ทันมาร กำจัดมารออกไปจากจิตใจ อัญเชิญเทพเข้ามาปกป้องตน รักษาความดี เกิดความเมตตา กรุณาแทนความเห็นแก่ตน หาทางช่วยกันเผยแผ่หาข้อเท็จจริงเพื่อความอยู่รอดจากมาร และสร้างสิ่งดีงามเกิดคุณธรรมขึ้นแก่ตนและผู้คนในทุกชั้นวรรณะทั้งในเวลานี้และอนาคต


สรุป:                    

ในปัจจุบัน ภัยพิบัติ โรคภัย ความโหดร้าย วิกฤติเศรษฐกิจและสังคม ได้เกิดขึ้นรุนแรงทั่วโลกตรงตามพุทธทำนายมาครึ่งทางแล้ว ส่วนที่เหลือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นั้นย่อมมีโอกาสเป็นจริง มนุษย์จะต้องเลือกทางเดินเอง ทางแรก ผู้คนจะต้องสนใจพุทธทำนายและผลักดันสื่อทีวีให้หาความจริงในเรื่องพระโพธิสัตว์ทั้งสองเพื่อจะนำพาให้มนุษยโลกอยู่ดีมีความสุขทั่วหน้า นอกจากไม่ยากจนแล้วคนเลวคนชั่วจะไม่มี เกิดยุคศรีวิไลขึ้น อีกทางหนึ่งถ้าผู้คนไม่สนใจความจริง สัตว์โลก ทรัพย์สินจะถูกทำลายล้าง โดยแผ่นดินจะแตกแยกจมหาย น้ำจะท่วมโลก คนทั่วโลกรู้จักวันนี้ว่า วันโลกามหาวินาศ สิ่งเช่นนี้เคยเกิดขึ้นก่อนประวัติศาสตร์ของมนุษย์    ดังนั้นการที่จะเกิดขึ้นอีกย่อมเป็นไปได้ วันโลกามหาวินาศมีบ่งอยู่ไม่เฉพาะในพุทธทำนาย แต่คำทำนายโลกในภาษาและศาสนาอื่นๆได้บ่งเช่นเดียวกัน เราจะรอวันนี้โดยไม่ทำอะไรกันหรืออย่างไร หรือต้องการเป็นทาสของมารทั้งชาตินี้และชาติหน้า

การเข้าใจพุทธทำนาย พระโพธิสัตว์ และยุคศรีวิไลให้ทะลุปรุโปร่งตั้งแต่เริ่มทราบนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ นอกจากท่านมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้ดีอยู่ก่อน เหมือนอยู่ชั้นประถมแล้วจะกระโดดไปศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งยากยิ่งถ้าไม่ได้เรียนชั้นมัธยม ดังนั้นเราควรมีความเชื่อในพุทธทำนายก่อนว่าได้ชี้ถึงสิ่งดีมีประโยชน์แก่บุคคลและส่วนรวม แล้วเราร่วมมือร่วมใจพิสูจน์ข้อเท็จจริง ย่อมเกิดความเข้าใจดีขึ้นได้  อ้างอิง:             

ท่านสามารถศึกษาเรื่องพระศรีอารย์และข้อมูลเกี่ยวข้องได้ เช่นจาก

    หนังสือที่คณาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้เขียนในเรื่องพระศรีอารย์โดยใช้ชื่อ Messiah หรือ Mettreya ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกเป็นหลักเช่น
        1.1    World Scripture โดยคณาจารย์จากทั่วโลก นำโดย ศ. เกียรติคุณ Ninian Smart มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ที่ซานต้าบาบาร่า สหรัฐอเมริกา
        1.2   Mettreya พิมพ์โดย มหาวิทยาลัย Princeton สหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ Mettreya โดย ศ. Joseph M. Kitagawa มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา
    พระไตรปิฏกเรื่องมหาปรินิพพาน การตรัสรู้ของพระโพธิสัตว์
    จักกวัตติสูตร จากเรื่องอนาคตวงศ์ และพระสูตรจักรพรรดิสิงห์ราช
    ข้อมูลพระศรีอารย์ที่ www.selfwisdom.net
    Web pages ยอดนิยมของโลกเรื่อง Messiah หาดูได้ที่ Google โดยค้นหา “Nostradamus prediction 2009” แล้วดูเอกสาร “2008-2009 NOSTRADAMUS Prophecies and …” และ ค้นหา “Messiah at present time” แล้วดูเอกสาร “QUALIFICATION Of THE TRUE MESSIAH“
    จากข้อ 2 หน้า 5 ใช้ Google หา “Mayan apocalypse prophecy” และ “NASA solar 2012” เพื่อดูพยากรณ์ของมายันปี พ.ศ. 2555 และ NASA ชี้ผลจะกระทบต่อมนุษยโลกจากการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ของดวงอาทิตย์ในปี พ.ศ. 2555จาก metteya.org

ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

พระธรรมมิกราชเกิดแล้ว
http://www.tripitaka91.com/

พระธรรมมิกราช เกิด มา 54 ปีแล้ว
เวลานี้กำลังเปิดเผย ธรรมของพุทธะ ออกให้สัตว์โลกได้เรียน ได้แก้ไข
http://www.samyaek.com/
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.samyaek.com/
พระธรรมมิกราชเกิดแล้ว [124.120.52.xxx] เมื่อ 19/04/2014 15:10
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


บทความ
บทความทั่วไป
รวม LINK โหลดสื่อธรรม
การลดกรรม 45อย่าง ผลของกรรม
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ พระพุทธเจ้า
พุทธประวัติ คือ ประวัติของพระพุทธเจ้า
ประวัติพระพุทธศาสนา
ตำนานพระฤาษีและการบูชาพระฤาษี
พระแม่คายตรีมนตรา เทพีแห่งมนต์ตรา
108 พระนาม พระลักษมี
บูชาองค์อย่างไร
ประวัติพญานาค
พญานาค
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พุทธทำนาย-2
พุทธทำนาย-1
พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม 84 ปาง
ตำนาน ประวัติ พระแม่กวนอิมอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์
ตำนานฤาษี 108 ตน ตอน 8
ตำนานฤาษี 108ตน ตอน 7
ตำนานฤาษี 108 ตน ตอน 6
ตำนานฤาษี 108 ตน ตอน 5
ตำนานปู่ฤาษี 108 ตน ตอน 4
ตำนานพระฤาษี 108 ตน ตอน 3
ตำนานปู่ฤาษี 108 ตน ตอนที่ 2
ตำนานพระฤาษี 108 ตน
ปู่ฤาษีนารอด พ่อแก่ บรมครูปู่ฤาษี
ปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์
เทวดาประจำตัว,เทวดามาสร้างบารมี,มีองค์
เหตุใดเทวดาตายแล้วจึงอยากเกิดเป็นมนุษย์
กุมารทอง กุมารี
ดูการ์ตูนประวัติพระพุทธศาสนา ออนไลน์
พระราม राम
หนุมาน ผู้เก่งกล้า ว่องไว องค์รักษ์พระราม
นางกวัก เทวีแห่งการค้ารุ่งเรือง
พระแม่โพสพ เทวีแห่งข้าวปลาอาหาร
พระแม่ธรณีหรือแม่พระธรณี भारत माता (Mother Earth)
พระแม่คงคา गङ्गा เทวีแห่งสายน้ำ
พระขันทกุมาร मुरुगन เทพแห่งสงคราม
พระกฤษณะ कृष्ण อวตารของพระนารายณ์
พระแม่อุมาเทวี 9 ปาง,พระแม่ปาราวตี पार्वती 9 ปางนวราตรี
พระนางสุรัสวดี (Saraswati, सरस्वती)
พระแม่กาลีหรือกากิลา काली อวตาลหนึ่งของพระแม่อุมา
พระพรหม (Brahmā ,Sanskrit: ब्रह्मा) คือ พระเจ้าผู้สร้าง
พระแม่ลักษมี (Lakshmi,Sanskrit: लक्ष्मी)
พระตรีศักติ,พระแม่สามภพ,พระศักติ,พระแม่ตรีเอกานุภาพ
พระวิษณุหรือพระนารายณ์
พระมหาตรีมูรติ The Trimurti (English: ‘three forms’; Sanskrit: त्रिमूर्तिः trimūrti)
พระแม่อุมาเทวี(พระแม่ทุรคา,พระแม่กาลี) Parvati (Devanagri: पार्वती, Kālī: काली)
พระพิฆเนศมหาเทพ Ganesha (Sanskrit: गणेश)
พระนามต่างๆของ พระศิวะมหาเทพ
ศิวลึงก์ लिङ्गं สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ
พระศาสดามหาศิวะเทพ (พระอิศวร) शिव Shiva
ศาสนาฮินดู